Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

MIẾU THẦN NAM DIÊU

Trong cụm miếu ở ấp Nam Diêu, miếu thờ thần bổn xứ được định vị kề miếu tố nghề gốm như một tổ hợp tách rời. Địa chỉ hiện tại: Khối năm, phường Thanh Hà, thành phố Hội An.

Bên trái là miếu Tổ nghề gốm, giữa là miếu thờ Thần bổn xứ, bên phải là miếu Âm linh.

Nội thất miếu với gian giữa thờ đắp nổi chữ
THẦN
Và hai câu đối:
Ngọc chúc chiếu trung linh hữu mục
Kim yên đáo xứ diệu vô tồn
Đèn ngọc thấu lòng, hiển linh như có mắt
Yên vàng khắp xứ, huyền diệu tựa chân không
Gian đông và tây thờ các chữ:
QUANG TIỀN
DỤ HẬU


Câu đối hai trụ giữa hiên tiền đình:
Văn bảng chương đồ nguyên Bắc địa
Danh truyền điển tích chiếm Nam bang
Câu đối hai trụ bên hiên tiền đình:
Thánh đức uy linh, phù hộ hương thôn an lạc
Thần ân hiển hách, độ trì trăm họ khang ninh

Trong cụm miếu tứ sở này chỉ có miếu thờ thần là còn bi ký. Nhưng nhìn vào tiêu đề nội dung văn bia là thấy... "tối thui mặt mày": LONG PHI ẤT TỴ!!.
Long Phi Ất Tỵ có thể là năm 1785, 1845, 1905...
Dưới đây là phần dịch nghĩa văn bia do Kim Tâm Thích Hạnh Niệm thực hiện.

"Long Phi, mùa thu năm Ất Tỵ khắc bia.
Xã Thanh Hà, ấp Nam Diêu, các bậc thân hào của ấp ta.
Từng nghe rằng: Chớ làm điều mà trước tuy đẹp nhưng không sáng, chớ làm điều mà về sau tuy thạnh mà không được truyền lại. Người xưa có lời như vậy. 
Thái miếu của ấp ta được tiền nhân xây dựng đã từ bao năm, người xưa sửa sang đổi mới cho đến ngày nay không còn lưu dấu tích. Đến bây giờ thấy không được thư thái, chỉ muốn sửa sang nhưng mỗi lần đề khởi thì lại không toại ý. Nay hân hạnh thay, đồng nhân cùng khuyến khích, đồng tâm đồng lực cùng nói rằng: " Cây tùng cây bách cao già không khỏi cái lo khô hoại trong sớm chiều, đâu bằng lo xây dựng để nhà xong ngói vẹn đâu đó được cái thế an ổn vững bền". Như vậy bằng làm móng y hướng cũ, chế dùng theo quy củ mới một phen chấn chỉnh, trên lầu dưới tẩm, rất mực trang nghiêm, trong đường ngoài hiên, vô cùng tráng lệ, thành không phải trong ít ngày, chẳng lo phải tốn vài ba trăm ngân khoản, chỉ trông mong sao hàng trăm năm đẹp mắt bàng quan thiên hạ. Lúc bây giờ về sức lực thì đốc công, thủ bổn, không ít người, lại có cả người chuyên lo việc văn thư và trưởng biện phái. Về tài chính thì có tiền cho làm rẻ ruộng thừ tự của ấp hơn một trăm đồng, lại có tiền cúng. Từ một đồng trở lên đều có ghi vào bia chí, mười đồng trở lên đều có thêm thịt phần kỉnh và văn từ phổ khuyến khi làm lễ cáo thành tân miếu.
Thành thật mà nói, nếu chẳng phải có tâm lực thì không thành tựu được. Ấp ta phải khắc bia lưu lại ngàn sau để khuyến khích kẻ có tâm lực hiện thời, cũng như để ngày sau kẻ có tai mắt suy nghĩ vậy. Đó là lý do dựng bia và ghi rõ họ tên chư vị đã phát taamcungs vào việc trùng tu dưới đây: ... ... ...
Phụng chí: Tú tài Nguyễn Tải."


Văn bia miếu thờ Thần Bổn xứ ấp Nam Diêu

"Chớ làm điều mà trước tuy đẹp nhưng không sáng, 
Chớ làm điều mà về sau tuy thạnh mà không được truyền lại."
Người xưa có lời như vậy.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét