Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

MIẾU TỔ NGHỀ GỐM NAM DIÊU

Nghề gốm là nghề thủ công, một thời là nghề truyền thống. Sự kế thừa dần nâng cao sự tinh xảo, càng thăng tiến nghề nghiệp càng thấu tri ân đức tiền nhân. Dân ấp nghề gốm Nam Diêu tôn vinh tổ nghề mình là thợ trời:

Gian giữa miếu thờ Tổ sư với hai chữ THIÊN CÔNG
天 工
(Thợ Trời)
 Cũng đứng nơi gian giữa này mà nhìn lên mái, xà cò ghi:

  "Tự Đức nhị thập nhất niên bát nguyệt cát nhựt Nam Diêu ấp bổn nghệ đồng kiến thuân"
Tự Đức năm thứ hai mươi mốt (1868), ngày tốt tháng tám, ấp nghề Nam Diêu ta cùng dựng.

Sang gian tả, là nơi thờ các bậc phối tế với hai chữ:
Sáng Thùy
(Sáng tạo và truyền lại)
Lại nhìn lên, xà cò ghi:

"Thành Thái Ất Tỵ niên thập nguyệt cữu nhựt thân bài Thanh Hà xã Nam Diêu ấp đồ nghệ bổn nghệ đồng tái tạo"
Thành Thái năm Ất Tỵ (1905), giờ Thân ngày chín tháng mười, ấp Nam Diêu xã Thanh Hà học trò nghề ta cùng dựng lại.

 Gian hữu vẫn thờ chư bậc phối tế với niềm tin:
樂 利
 Lạc Lợi
(An vui và lợi nhuận)
Xà cò gian hữu ghi:  

 "Bảo Đại bát niên chánh nguyệt cát nhựt Thanh Hà xã Nam Diêu ấp đồng sùng tu"
Bảo Đại năm thứ tám (1933) ngày tốt tháng giêng ấp Nam Diêu xã Thanh Hà đồng bái sửa.

Ít nhất qua ba lần kiến tạo trùng tu những câu đối trong miếu xưa như vừa nhắc nhở vừa trân trọng công đức tiền nhân, cho hậu thế có dịp suy gẫm:
Vãng quá lai giả tục
Tiền sự tác chi sư
Thời gian qua, người sau tiếp
Việc làm trước, tạo nên thầy

Toàn dân cộng ngưỡng tiền công đức
Chư tộc hòa sinh cựu chỉ cơ
Toàn dân ngưỡng vọng công đức trước
Chư tộc an vui nền móng xưa
                                                                    (Nhà giáo Phạm Thúc dịch)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét